Charakterystyka energetyczna, klasa energetyczna, rozporządzenia Ministra Infrastruktury, firma EL-GLOB

„Budynek referencyjny” – jaki to budynek ?

Rozporządzenie określa "budynek referencyjny"  w następujący sposób:

„budynek albo lokal mieszkalny albo część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-użytkową, o takich samych wymiarach i współczynniku kształtu jak budynek albo lokal mieszkalny albo część budynku stanowiąca samodzielną całość techniczno-użytkową oceniany, który spełnia przepisy techniczno-budowlane.”

Inaczej mówiąc, jest to taki sam budynek jak budynek oceniany, ale wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.